การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมหลักสูตร

“การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ”

จัดขึ้นระว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จ.ขอนแก่น

 

Photoshop ff

 

กำหนดการจัดอบรม

ใบแจ้งความจำนง