โครงการผู้จัดการสหกรณ์ขั้นสูง

โครงการอบรม หลักสูตร ผู้จัดการขั้นสูง

ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ระหว่างวันที 19-21 ตุลาคม  และ 6-8 พฤศจิกายน 2558

 

advance manager1edit

 

advance manager2edit

 

รายละเอียดโครงการคลิกที่นี้

ใบแจ้งความจำนง