“Microsoft Excel Advanced” เคล็ดลับ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรม

“Microsoft Excel Advanced”

เคล็ดลับ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558

ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

Excel1

 

 

รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่

ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ