โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรขั้นสูง (Development educator)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรขั้นสูง (Development educator)

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558

ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

 

  web

 

คลิกเพื่อดู รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม