โครงการอบรม หลักสูตร การอ่านงบการเงินและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี

โครงการอบรม หลักสูตร การอ่านงบการเงินและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี

สำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ

จัดระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558

ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

 

Finance

 

กำหนดการอบรมแลวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ใบแจ้งความจำนงและสถานที่จัดอบรม