แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ เขียนโดย kannika khiawmora 470
โครงการผู้จัดการสหกรณ์ขั้นสูง เขียนโดย kannika khiawmora 476
“Microsoft Excel Advanced” เคล็ดลับ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เขียนโดย kannika khiawmora 576
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรขั้นสูง (Development educator) เขียนโดย kannika khiawmora 531
โครงการอบรม หลักสูตร การอ่านงบการเงินและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เขียนโดย kannika khiawmora 622
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโดย kannika khiawmora 380
โครงการผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รุ่นที่ 23 เขียนโดย kannika khiawmora 441
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” เขียนโดย kannika khiawmora 541
โครงการสร้างระบบมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เขียนโดย ปานรวี ศรีนอก 480
โครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยง” เขียนโดย kannika khiawmora 483