เครดิตยูเนี่ยนสู่สถานศึกษา

 

โครงการหลักสูตรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่สถานศึกษา
 
 
 หลักการและเหตุผล :

        แผนงานบริการทางวิชาการ ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา   เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะนำหลักสูตรเครดิตยูเนี่ยนพื้นฐาน ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปใช้สู่สถาบันทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมเผยแพร่หลักสูตรเครดิตยูเนี่ยนพื้นฐานให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจระบบสหกรณ์ รักการออมทรัพย์ และเห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อที่จะเป็นฐานอันแข็งแกร่งของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สังคมและประเทศต่อไปได้ในอนาคต
        โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน และได้รับการยอมรับจากโรงเรียนในการนำหลักสูตรไปใช้สอนนักเรียนเกือบทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย อันประกอบด้วยโรงเรียนที่ให้ความสนใจและนำหลักสูตรไปสอนให้กับนักเรียน และหน่วยงาน อื่น  ๆ   เช่น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มูลนิธิได้นำหลักสูตรไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง  ดังนั้นชุมนุมสหกรณ์ฯ จะต้องมีการติดตามและสรุปผลหลังจากการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลและแนวทางในการส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อๆ ไป
     
วัตถุประสงค์ :
   
     1. เพื่อเผยแพร่ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปสู่สถาบันการศึกษา
     2. เพื่อประสานงานและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างช.ส.ค.และสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี
     3. เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องเครดิตยูเนี่ยนและมีเวทีในการจัดทำกิจกรรมอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย :   ผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์ผู้สอน

วิธีการดำเนินงาน :

      1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่สถานศึกษา
          1.1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่มาใช้หลักสูตรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่สถานศึกษาโดยให้มีผู้ประสานงานโครงการจากโรงเรียน
          1.2 ประสานงานและติดตามไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเดิมในการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาถึงความก้าวหน้าและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
          1.3 ไปร่วมประชุมกับสถาบันการศึกษาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
          1.4 ติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ
      2. จัดโครงการติดตามผลการใช้หลักสูตร(โครงการค่ายเยาวชน) จากครูผู้สอนและผู้เรียน
      3. รายงานการติดตามผลหลักสูตรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่สถานศึกษา
          3.1 ติดตามแบบประเมินผลหลักสูตรออกเป็นสรุปผลการประเมิน
          3.2 ติดตามตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละโรงเรียน
          3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละโรงเรียนเป็นรูปของการรายงาน
          3.4 นำข้อมูลเป็นแผนการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายต่อไป