ยกระดับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
“โครงการความร่วมมือจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”


1. ผู้ดำเนินงาน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

2. หลักการและเหตุผล

     สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้า ประสงค์ที่จะสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นยกระดับการ ศึกษาให้ กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ตามนโยบายความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนด้าน แผนบริหารงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2548 – 2551 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้สอดคล้องกับพระราช บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ปี พ.ศ. 2544 ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนดังกล่าว

     ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการยกระดับการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงได้ติดต่อประสานงานกับสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน และร่วมมือกันจัดทำโครงการ รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกโรงเรียน (MOU) เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ตลอดจนได้ร่วมกันจัดทำคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการประกาศในกฎกระ ทรวงศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 นี้

     ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
2. เพื่อให้ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ทราบและเห็นประโยชน์ในการยกระดับการ ศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์
3. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังสมาชิก และดำเนินการจัดหาสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน เข้าศึกษาในโครงการ

4. คุณสมบัติ สมาชิก ประธานกรรมการดำเนินการ หรือ กรรมการ และ ผู้จัดการ หรือ พนักงาน สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

5. วิธีการ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภูมิภาค