หน้าแรกโครงการศึกษาด้วยตนเอง

s1

book1

โครงการศึกษาด้วยตนเอง ชุดที่ 1 จำนวน 3 เล่ม สิ่งที่จะได้รับ

     - มีความรู้ทางด้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มมากขึ้น
     - สามารถนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ หรือชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ
     - ได้ทดสอบความสามารถของตนในการศึกษาด้วยตนเองตามระบบการศึกษาทางไกลว่า "เป็นผู้มีคุณภาพ"
     - การได้รับการรับรองในการสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการของสหกรณ์ และของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

book1-1

โครงการศึกษาด้วยตนเอง ชุดที่ 2 จำนวน 5 เล่ม สิ่งที่จะได้รับ

     - มีความรู้ทางด้านบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และการบริหารงานของสหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนเพิ่มมากขึ้น
     - สามารถนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ หรือชีวิติประจำวนอย่างมีคุณภาพ
     - ได้ทดสอบความสามารถของตนในการศึกษาด้วยตนเองตามระบบการศึกษาทางไกลว่า "เป็นผู้มีคุณภาพ"
     - การได้รับการรับรองในการสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการของสหกรณ์ และของชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด